MAPGRAPH Avfall

MAPGRAPH Avfall er en skyløsning for miljøovervåking og dokumentasjon av avfallsanlegg. Kontinuerlig tilgang til oppdaterte miljødata og tidlig varsling av hendelser sikrer effektiv miljøstyring. MAPGRAPH Avfall kan tilpasses for å møte kravene på ethvert avfallsanlegg.
  • Automatisert import fra laboratorier.
  • Import av driftsdata for ethvert formål, fra nedbørmålere, målestasjoner for sigevannmengder, fra vektsystem, gassbrønner med geolokasjon, grunnvannsbrønner og vannstand, og mer.
  • Sanntidsberegning av vannbalanse for anleggsområdet og tilhørende nedbørfelt.
  • MAPGRAPH Reports for oversikt og effektiv rapportering av sigevannskvalitet i henhold til veileder.
  • Sanntidsberegning av vannbalanse for anleggsområdet og tilhørende nedbørfelt.
  • Avfallshåndtering med avfallsmengder inn – avfallsfraksjoner ut.
  • MAPGRAPH sparer tid og sikrer kontinuitet.

Sigevannsovervåking og dokumentasjon av utslipp

MAPGRAPH Reports tilbyr sofistikerte spesialrapporter for dokumentasjon av sigevannsutslipp og påvirkning av ytre miljø samt for årsrapportering til myndigheter og grafisk presentasjon av data.

Geolokasjon av målesteder i kart over anleggsområdet, med visning av hver parameter, gir oversikt over miljøpåvirkning og et bedre grunnlag for prioritering av tiltak.

Online vannbalanseberegning

Vannbalanse beregnes kontinuerlig fra tilgjengelige data. Nedbør fra værstasjoner, sigevannsmengder, vannstand i grunnvannsbrønner og fordampning er alle mulige input. Dette gjør det mulig å visualisere og forstå endringer i vannbalansen.

Avfallsmengder inn – avfallsfraksjoner ut

MAPGRAPH Avfall samler inn data kontinuerlig fra vektsystemer, målestasjoner eller manuelle registreringer. Bred indeksering tillater kraftig og fleksibel rapportering for mange formål. MAPGRAPH Avfall sikrer full oversikt over avfallsflyt inn og ut av anlegget med effektiv rapportering og dokumentasjon.

Mer informasjon