MAPGRAPH Vannmiljø

MAPGRAPH Vannmiljø er en skytjeneste for overvåking av alle typer vannforekomster. Oppdaterte laboratorieresultater er alltid tilgjengelige, og det er enkelt å dele informasjon med kolleger og publikum.

Klimapåvirkning og vannføring i vassdrag

MAPGRAPH Vannmiljø samler data, gir oversikt og illustrerer hvordan vannkvaliteten påvirkes i vassdrag og resipienter – både oppstrøms og nedstrøms for sentrale utslippspunkter.

Været kan påvirke vannkvaliteten betydelig. Derfor kan nedbørdata og annen værinformasjon importeres fra klimastasjoner eller åpne kilder og sammenholdes med den observerte vannkvaliteten.

Vannføringer i vassdraget kan beregnes fra vannstandsmålinger levert av feltstasjoner eller fra andre datakilder. Feltstasjoner er geolokalisert i kart, og avlesninger og varsler visualiseres i sanntid i kartene.

MAPGRAPH Vannmiljø muliggjør tett oppfølging av vannkvaliteten i fjorder, elver og vannveier. Sanntidsmålinger og definerte grenser gjør det mulig å varsle avvik dersom en uønsket situasjon oppdages i for eksempel en drikkevannskilde.

  • Overvåk vannkvalitet i kart mot fastsatte kvalitetsklasser.
  • Dokumenter miljøpåvirkning fra punktutslipp og arealer.
  • Publiser oppdatert vannkvalitet til publikum fra kommunens egne hjemmesider.
  • Rapporter innsamlede data til vannmiljødatabasen og nasjonale miljømyndigheter.
  • MAPGRAPH effektiviserer samhandling i vannområdet.
  • MAPGRAPH Vannmiljø sparer tid og sikrer kontinuitet.

Badevannskvalitet

MAPGRAPH badevannportal gir oppdatert informasjon til publikum om badevannskvalitet fra kommunens egne hjemmesider. Selve portalen er kartbasert med ikoner farget basert på vannkvaliteten. Vanntemperatur og andre relevante data kan også inkluderes.

Deling av data og rapportering til sentrale myndigheter

All data kan eksporteres fra MAPGRAPH til Excel, noe som gjør prosessen med å dele data med kolleger og myndigheter til en enkel og effektiv oppgave. Vi tilbyr også maler for eksport til nasjonale databaser.